โปรแกรมมูดเดิ้ล (Moodle = Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) คือ โปรแกรมฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทำหน้าที่ให้บริการระบบอีเลินนิ่ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่อาจารย์ และนักเรียน ในการมีกิจกรรมด้านการเรียนการสอน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบซีเอ็มเอส หรือระบบจัดการเนื้อหา และระบบจัดการเรียนรู้ คือ ระบบบริการให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ตามลำดับ ตามช่วงเวลา ตามเงื่อนไขที่ผู้สอนได้จัดเตรียมอย่างเป็นระเบียบ หรือวัดผลการเรียนได้อัตโนมัติ
กรุณากรอกคำอธิบายรายวิชาของท่าน

           ตัวอย่างงานวิจัยนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.เชิงชาย  เหมพัฒน์  ซึ่งดูแลงานวิจัยเกี่ยวกับ e-learning  (พิกุลออนไลน์) ทั้งงานวิจัยส่วนบุคคล(งานวิจัยหน้าเดียว)  และงานวิจัยเชิงระบบ  e-learning  (พิกุลออนไลน์)

          คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แด่อาจารย์ผู้ทำ วิจัยใน  e-learning  (พิกุลออนไลน์)

ขอบคุณครับ

คณะผู้ดำเนินงาน e-learning  (พิกุลออนไลน์) บน www.sw2.ac.th