ข้าม site news

Site news

รูปภาพของอาจารย์เจตนา ลี้สุวรรณ
แบบสอบถามความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โดย อาจารย์เจตนา ลี้สุวรรณ - พุธ, 9 สิงหาคม 2017, 5:39PM
 

แบบสอบถามเพื่อรองรับการประเมินของโรงเรียนด้านคุณภาพผู้เรียน

https://goo.gl/forms/HZRbwvxAqdDwnXk72

 
รูปภาพของครูนลินาสน์ เข็มณรงค์
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม
โดย ครูนลินาสน์ เข็มณรงค์ - อังคาร, 21 มีนาคม 2017, 8:26AM
 

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการการสร้างบนเรียนออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbFDryLrpEaCeW-wp00QedJtxmpdgEJpXu0KSlTkRWF_gePQ/viewform?c=0&w=1